Nishi Shuku Washi Tape | 西淑和紙膠帶
Nishi Shuku Washi Tape | 西淑和紙膠帶
Nishi Shuku Washi Tape | 西淑和紙膠帶
Nishi Shuku Washi Tape | 西淑和紙膠帶

Nishi Shuku Washi Tape | 西淑和紙膠帶

$ 9.00

Nishi Shuku | 西淑

Washi Tape | 和紙膠帶

Size | 規格: 20mm x 7m

*The washi tape is embellished with gold glitter | 膠帶上均有燙金設計