Furukawa Shiko Watashi Biyori Memo, Cat | 古川紙工獨處時光付箋

Furukawa Shiko Watashi Biyori Memo, Cat | 古川紙工獨處時光付箋

$ 6.00

Furukawa Shiko | 古川紙工

Memo | 付箋

Size | 規格: 80mm x 90mm, 100 sheets (25 sheets/4 designs)