Furukawa Shiko Wa-Life Mini Letter Set, Cafe Time | 古川紙工 Wa-Life造型便箋組

Furukawa Shiko Wa-Life Mini Letter Set, Cafe Time | 古川紙工 Wa-Life造型便箋組

$ 7.00

Furukawa Shiko | 古川紙工

Wa-Life Mini Letter Set, Cafe Time | Wa-Life造型便箋組

Size | 規格: 
6 sheets of letter paper (2 sheets/3 designs),
3 envelopes (142mm x 92mm)