Furukawa Shiko One Thing Wa-Life Memo Pad, Garden | 古川紙工便箋組

Furukawa Shiko One Thing Wa-Life Memo Pad, Garden | 古川紙工便箋組

$ 6.00

Furukawa Shiko | 古川紙工

One Thing Wa-Life Memo Pad, Garden | 便箋組

Size | 規格: 65mm x 73mm, 30 sheets