Subikiawa Mino Washi Paper Memo, Bird | Subikiawa美濃和紙一筆箋, 小鳥
Subikiawa Mino Washi Paper Memo, Bird | Subikiawa美濃和紙一筆箋, 小鳥

Subikiawa Mino Washi Paper Memo, Bird | Subikiawa美濃和紙一筆箋, 小鳥

$ 7.50

Subikiawa

Mino Washi Paper Memo | 美濃和紙一筆箋

Bird | 小鳥

Size | 規格:
80mm x 167mm, 20 sheets (5 sheets/4 designs)