Nishi Shuku Mino Washi Paper Memo, Star | 西淑美濃和紙一筆箋, 星星
Nishi Shuku Mino Washi Paper Memo, Star | 西淑美濃和紙一筆箋, 星星

Nishi Shuku Mino Washi Paper Memo, Star | 西淑美濃和紙一筆箋, 星星

$ 7.50

Nishi Shuku | 西淑

Mino Washi Paper Memo | 美濃和紙一筆箋

Star | 星星

Size | 規格:
80mm x 167mm, 20 sheets (5 sheets/4 designs)