Nishi Shuku Mino Washi Paper Memo, Grassland | 西淑美濃和紙一筆箋, 草原
Nishi Shuku Mino Washi Paper Memo, Grassland | 西淑美濃和紙一筆箋, 草原

Nishi Shuku Mino Washi Paper Memo, Grassland | 西淑美濃和紙一筆箋, 草原

$ 7.50

Nishi Shuku | 西淑

Mino Washi Paper Memo | 美濃和紙一筆箋

Grassland | 草原

Size | 規格:
80mm x 167mm, 20 sheets (5 sheets/4 designs)